Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Personuppgiftspolicy

 

Följande personuppgiftspolicy ger en översikt över hur dina personuppgifter samlas in och behandlas.


I denna policy informeras du om hur vi behandlar dina personuppgifter och om de rättigheter du har enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Notera att exakt vilka personuppgifter som behandlas i ditt fall och hur de används i huvudsak beror på vilka tjänster du använder dig av.

 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av uppgifterna och vem ska jag kontakta?

 

GRENKELEASING AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in. Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

GRENKELEASING AB

Att. Corinne Schmitz

Isafjordsgatan 31

164 40 Kista

Telefon: +46 (0)8-444 16 87

 

 

2. Vilka källor och personuppgifter använder vi?


Vi behandlar personuppgifter vi erhåller från våra kunder i vår verksamhet, t.ex. när du ingår ett avtal med oss och använder dig av våra tjänster eller när du kontaktar oss med förfrågningar. Om det behövs för att uppdatera och komplettera de personuppgifter vi behandlar, kan vi också inhämta kompletterande uppgifter från andra källor såsom offentliga register (t.ex. förteckningar över gäldenärer, fastighetsregistret och Bolagsverkets register) media och internet eller uppgifter vi får från våra försäljningspartners eller andra tredje parter (t.ex. en kommersiell kreditbyrå).

 

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Personlig information (namn, adress, födelsedatum, födelseplats och nationalitet)

 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. legitimation)

 • Autentiseringsuppgifter (t.ex. namnteckningsprov)

 • Uppgifter om beställningen (t.ex. betalningsmetod)

 • Uppgifter som samlats in för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (t.ex. försäljningsdata från betalningstransaktioner)

 • Information om ekonomisk situation (t.ex. kreditinformation, bedömning/värderingsuppgifter och varifrån tillgångarna kommer)

 • Marknadsförings- och försäljningsuppgifter (inklusive annonsresultat), dokumentationsuppgifter (t.ex. antal minuter av konsultation)

   

  Och andra liknande uppgifter enligt kategorierna ovan.

 

3. Varför behandlar vi dina uppgifter (ändamålet med behandlingen) och enligt vilken rättslig grund?

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den Europeiska Dataskyddsförordningen (”GDPR”) och annan tillämplig lagstiftning med stöd av följande grunder:

 

a. För att fullgöra avtalsförpliktelser (artikel 6.1 b GDPR)

 

Uppgifter behandlas i syfte att tillhandhålla finansiella tjänsteavtal till våra kunder eller för att vidta åtgärder enligt din förfrågan innan ett avtal ingås. Syftet med behandlingen av uppgifterna kommer i första hand att anpassas till själva produkten (t.ex. leasing eller factoring) och kan omfatta behovsbedömningar, konsultation och genomförande av transaktioner. För ytterligare detaljer om syftet med uppgiftsbehandlingen, vänligen se dina relevanta avtalshandlingar och villkor.

 

b. Med stöd av en intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR)

När behandlingen av uppgifterna ligger i vårt eller en tredje parts berättigade intressen och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter, särskilt vid

 

konsultation och delning av personuppgifter med kreditbyråer för att avgöra kreditvärdighet

 

I syfte att kontrollera din kreditvärdighet tillhandahåller vi PaySolutions med dina personuppgifter och andra nödvändiga uppgifter gällande din förfrågan. Pay Solutions tillhandahåller oss därefter med de uppgifter de har sparade om dig. Även CreditSafe tillhandahåller oss med uppgifter såsom bolagsinformation och konkurser i syfte att vi ska kunna bedöma kreditförfrågningar.

 

De rättsliga grunderna för att vi delar dessa uppgifter är för att fullgöra ett avtal (artikel 6.1 b) eller med stöd av en intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR). Vi kan även vara skyldiga att dela dessa uppgifter på grund av ett lagkrav och vi grundar då behandlingen på en rättslig förpliktelse. Vi kan även dela dina personuppgifter för det fall du har lämnat ditt samtycke till detta. Artikel 6.1 f GDPR får endast användas som underlag för att skicka uppgifter om detta är nödvändigt för att skydda vår banks eller tredje parts berättigade intressen och får inte äventyra den drabbade personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som är i behov av att få dess personuppgifter skyddade.

 

Delning av uppgifter med kreditbyråer sker även för att uppfylla rättsliga skyldigheter i samband med kreditkontroll hos kunder (§ 12 Konsumentkreditlagen). Kreditinstituten behandlar de mottagna uppgifterna och använder dessa för att skapa en profil (värdering) för att tillhandahålla sina avtalsparter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz och, om så är nödvändigt, andra tredjepartsländer (förutsatt att det finns ett tillämpligt beslut från Europeiska kommissionen för detta) med information så att de kan bedöma bland annat fysiska personers kreditvärdighet.

För mer information om verksamheten som bedrivs av dessa parter hänvisas till informationen från varje aktör. 

 

För att utvärdera och optimera behov och intressen för att kunna tillhandahålla direktmarknadsföring

 

För marknadsföringsändamål om du inte har invänt mot att dina uppgifter används för dessa ändamål


För att försvara oss mot rättsliga krav och tvister


För att säkerställa IT-säkerhet och skydda IT-driften i vårt företag


Förebyggande av kriminella handlingar

 

När det är tillåtet under tillämplig lagstiftning, för videoövervakning för att upprätthålla säkerhet och för att samla in bevis vid brott och bedrägerier 

 

Vid säkerhet kring byggnader (t.ex. ID-kontroll vid inträde)

 

Åtgärder för att garantera nationell säkerhet

 

För att utveckla våra produkter och tjänster

 

c. Baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR)

 

Om du har lämnat ditt samtycke till att vi får behandla personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (t.ex. vidarebefordra uppgifter inom koncernen eller utvärdera betalningstransaktionsdata för marknadsföringsändamål), baseras denna behandling på ditt lämnade samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta gäller också för återkallande av intyg om samtycke som mottogs före den 25 maj 2018, det datum då GDPR träder i kraft. Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av de uppgifter som behandlas fram till återkallandet.

 

d. Baserat på rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c GDPR) eller allmänt intresse (artikel 6.1 e GDPR)

 

Vi är även skyldiga att behandla dina personuppgifter för att uppfylla olika rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringslagen, konsumentkreditlagen, penningtvättslagen, skattelagstiftning och andra bestämmelser som är tillämpliga på vår verksamhet utfärdade av t.ex. Riksbanken, Finansinspektionen, Europeiska bankmyndigheten eller Europeiska centralbanken). Syftet med behandlingen av uppgifterna är att kontrollera kreditvärdighet, att bekräfta identitet och ålder, att förhindra bedrägerier och penningtvätt, att uppfylla kontroll- och anmälningskrav enligt skattelagstiftningen samt att bedöma och hantera risker.

 

4. Med vilka delar vi personuppgifter?


Anställda hos våra företag som behöver tillgång till dina uppgifter för att vi ska kunna uppfylla avtalsenliga och rättsliga krav kommer att få tillgång till dina uppgifter. Tjänsteleverantörerna och agenterna vi anlitar kan också ta emot uppgifterna för dessa ändamål under förutsättning att de iakttar sekretess avseende uppgifterna. Dessa företag faller inom kategorierna kreditgivningstjänster, IT-tjänster, logistik, trycktjänster, telekommunikation, inkasso, rådgivning och konsultation samt försäljning och marknadsföring.
För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.

 

Vi är enligt lag skyldiga att behålla alla kundrelaterade uppgifter och kreditvärderingar som vi känner till konfidentiella när vi vidarebefordrar uppgifter till mottagare utanför vårt företag. Vi får endast vidarebefordra information om dig om det krävs enligt lag, du har gett ditt samtycke till detta eller om vi är behöriga att tillhandahålla informationen. Potentiella mottagare av personuppgifter under dessa förhållanden inkluderar exempelvis:

 • Offentliga organ och institutioner (t.ex. Riksbanken, Finansinspektionen, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska centralbanken, skattemyndigheter, brottsbekämpande organ) om det finns en lagstadgad eller officiell skyldighet att göra det.

 • Övriga kredit- och finansleverantörer eller liknande institutioner till vilka vi skickar personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen med dig (t ex korrespondentbanker eller kreditinstitut, beroende på avtalet vi har med dig).

 • Övriga företag inom vår koncern som utför en riskkontrollprocess på grund av ett lagstadgat eller officiellt krav att göra det.

  

Exempel på andra uppgiftsmottagare inkluderar bolag inom vår koncern till vilka du har gett ditt samtycke till att uppgifterna skickas och vilka du har undantagit från sekretess enligt överenskommelse eller med ditt samtycke.
5. Överförs uppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer? 

 

Uppgifter kommer att överföras till destinationer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredjeländer”) om

 • Det är nödvändigt för att genomföra dina beställningar (t.ex. betalningsmetod)

 • Det är juridiskt nödvändigt (t.ex. anmälan är obligatorisk enligt skattelagstiftning) eller

 • Du har gett oss ditt samtycke till detta.

 

För det fall vi överför personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt och behandlas i enlighet med denna policy, vilket bland annat innefattar lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

6. Hur behandlas mina personuppgifter på hemsidan?

 

Om inte annat anges särskilt behandlar vi dina uppgifter på vår hemsida endast på följande sätt för att behandla din förfrågan (artikel 6.1 b GDPR) eller på grund av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f GDPR):

 

a. Användningsuppgifter

 

Varje gång du besöker en sida eller en fil sparas generisk data automatiskt i en loggfil genom den här processen. Uppgifterna sparas endast för systemrelaterade- och statiska ändamål, eller, i vissa undantagsfall, som en indikator på en brottslig handling.

 

Vi använder dessa uppgifter för att förbättra våra webbplatser och för att presentera innehåll som återspeglar dina intressen på olika webbsidor och på flera olika enheter. Inga användningsuppgifter kombineras med personuppgifter i denna process. Om du skickar dina uppgifter till oss kommer de uppgifterna ha optimal säkerhetskopiering under inmatningsprocessen. Detsamma gäller för uppgifter som sparas i vårt system. Av säkerhetsskäl sparar vi din IP-adress. Den kan hämtas om det föreligger ett legitimt intresse för detta.

 

Vi skapar ingen webbläsarhistorik. Uppgifter vidarebefordras inte till tredje parter och utvärderas inte heller om det inte finns en rättslig skyldighet att göra det.

 

Mer specifikt lagras följande uppgifter från varje behandlingsförfrågan:

 • Enheten som används

 • Namnet på den åtkomna filen

 • Datum och tid för begäran

 • Tidzonen

 • Mängden data som överförs

 • Meddelande om huruvida begäran kunde verkställas

 • Beskrivning av vilken typ av webbläsare som används

 • Operativsystemet som används

 • Sidan som besökts tidigare

 • Leverantören

 • Användarens IP-adress

 

b. Kontakta oss/förfrågningar

 

Om du kontaktar oss (t.ex. genom kontaktformulär), sparar vi dina uppgifter i syfte att behandla din förfrågan samt om ytterligare korrespondens är nödvändig. Alla uppgifter raderas när din förfrågan har behandlats. Detta gäller dock inte för uppgifter som vi måste behandla p.g.a. ett rättsligt krav eller ett lagkrav.

 

c. Registrering 

 

Vi använder endast uppgifterna som ges till oss under registrering för att det ska vara möjligt att använda vår hemsida.

 

Vi samlar in följande uppgifter under registreringsprocessen:

 • E-postadress

 • Användarnamn

 • Lösenord

 

d. Nyhetsbrev

 

För det fall du samtycker till det (artikel 6.1 a GDPR) skulle vi gärna hålla dig informerad om de senaste uppdateringarna genom vårt nyhetsbrev.

 

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig måste du ange ditt namn och din e-postadress. Du har även möjlighet att tillhandahålla annan information frivilligt. Efter att du har tillhandahållit din e-postadress kommer vi att skicka ett mail till den e-postadress du angett med en länk, vilken du måste klicka på för att verifiera den e-postadress du angett.

 

Vi lagrar endast dessa uppgifter i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. För att vi ska kunna visa att du har registrerat dig för nyhetsbrevet lagrar vi även din IP-adress och datumet för din registrering.

 

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ner i nyhetsbrevet.

   

e. Användning av cookies

 

För att göra besöken på våra hemsidor mer användarvänliga och tilltalande samt för att göra det möjligt för dig att använda vissa funktioner, använder vi cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Några av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger ner webbläsaren (session cookies). Andra cookies är kvar på din dator eller mobila enhet tills livstiden går ut eller du själv manuellt tar bort dem och dessa gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (persistent cookies).

 

Cookies gör det inte möjligt att komma åt andra filer på din dator eller se din e-postadress.

 

De flesta webbläsare har inställningar som accepterar cookies automatiskt. Om dessa standardinställningar för cookies i din webbläsare används kommer alla processer att fortlöpa obemärkt i bakgrunden. Du kan dock hindra att cookies används genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

 

För vissa webbläsare kan du även anpassa inställningarna så att du informeras när cookies lagras samt fatta individuella beslut om att acceptera dem, eller att helt utesluta cookies i vissa fall.

 

Om du väljer att inte tillåta användning av cookies från någon av våra hemsidor så kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att hemsidan inte fungerar korrekt i alla avseenden.

 

För fullständig information om de cookies vi använder vänligen se cookiedeklarationen nedan.

 

f. Analys genom Piwik

 

Vi har ett berättigat intresse (dvs. ett intresse för analys, optimering och kostnadseffektiv drift av vår hemsida i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR). För detta syfte använder vi oss av Piwik, en öppen programvara utvecklad för att statistiskt utvärdera användaråtkomst.

 

Din IP-adress kommer att förkortas innan den sparas. Piwik använder cookies som är sparade på användarnas datorer och gör det möjligt att analysera användningen av denna onlinetjänst av användarna. I och med detta kan pseudonymprofiler skapas för användarna. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna onlinetjänst lagras på vår server och vidarebefordras inte till tredje part.

 

Du kan invända mot denna uppgiftsbehandling enligt följande:

 
 

g. Inbyggda YouTube-videor

 

I enlighet med våra berättigade intressen lägger vi in YouTube-videor på vår hemsida. Dessa videoklipp är lagrade på www.youtube.com och kan ses direkt på vår hemsida.

 

Om du besöker hemsidan meddelas YouTube att du har öppnat den relevanta sidan på vår webbplats. Dessutom överförs uppgifter enligt avsnitt 6 a ovan. Detta sker oavsett om du har ett YouTube-konto som du är inloggad på. Om du är inloggad på Google sänds dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifter ska knytas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar dina uppgifter i en användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller anpassning av webbplatsen. Dina uppgifter granskas särskilt på detta sätt (även om du inte är inloggad) för att tillhandahålla personlig annonsering samt meddela andra användare av det sociala närverket om din aktivitet på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Du måste kontakta YouTube om du vill utöva denna rättighet.

 

Se sekretesspolicyn för mer information om omfattningen och syftet med insamlingen och behandlingen av uppgifter av YouTube. Sekretesspolicyn innehåller även mer information om din rätt att återkalla samtycke samt hur du konfigurerar din webbläsare för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv  

 

Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har anslutit sig till det s.k. EU-US Privacy Shield.

 

7. Hur länge sparas mina uppgifter?

 

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsrättsliga och juridiska skyldigheter. Observera att vårt affärsförhållande är en fortlöpande förpliktelse som kan pågå under flera år.
Om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalsrättsliga eller juridiska skyldigheter, kommer de att raderas kontinuerligt, om inte tillfällig vidarebehandling krävs för följande ändamål:
 • Uppfylla en skyldighet att bevara uppgifterna enligt lagstiftning, t.ex. bokföringslagen eller andra lagar som är tillämpliga på bank- och finansieringsrörelser.

 • Bevara dokumentation i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

 

8. Vilka rättigheter har jag?

 

Varje individ vars personuppgifter vi hanterar har följande rättigheter.
 • Tillgång i enlighet med artikel 15 GDPR. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade. Om någon information vi har om dig är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. 
 • Radering i enlighet med artikel 17 GDPR. Om personuppgifterna bl.a. inte längre behövs för ändamålet eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
 • Begränsningar av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR. Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. 
 • Invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.
 • Dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR. Om det är tekniskt möjligt har du under vissa förutsättningar rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 
 • Om behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas av oss. Detta gäller också för återkallande av samtycke som mottogs före den 25 maj 2018, det datum då GDPR träder i kraft. Observera att återkallelsen kommer att gälla framåt. Den gäller inte för personuppgifter som behandlas före återkallelsen.

 

Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (som inom kort kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

 

e-post: datainspektionenanti spam bot@datainspektionenanti spam bot.se

Tel nr: 08-657 61 00

 

9. Måste jag tillhandahålla uppgifter?

 

Du måste ge oss de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och upprätthålla ett affärsförhållande och för att uppfylla de nödvändiga avtalsförpliktelserna i samband med detta, eller när lagen kräver att vi samlar in det. Utan dessa uppgifter kommer vi normalt inte att kunna ingå avtal med dig eller genomföra detta avtal.

 

Enligt tillämpliga bestämmelser om penningtvätt ska vi verifiera din ID-handling innan vi ingår ett affärsförhållande med dig och samtidigt registrera ditt namn, födelseplats, födelsedatum, nationalitet, adress och ID-uppgifter. För att säkerställa att vi kan uppfylla denna skyldighet måste du tillhandahålla nödvändig information och handlingar enligt lagen om penningtvätt och omedelbart meddela oss om eventuella förändringar som uppstår under vår avtalsrelation. Om du inte tillhandahåller oss nödvändig information och dokumentation kommer vi inte att tillåtas att ingå eller fortsätta affärsrelationen.

 

10. I vilken utsträckning kommer beslutsfattandet att vara automatiserat?

 

För att upprätta och upprätthålla affärsrelationen använder vi inte automatiserat beslutsfattande i enlighet med artikel 22 GDPR. Om vi använder detta förfarande i enskilda fall kommer vi, om det krävs enligt lag, att ge dig separat information om detta. Se dock nedan under punkt 10.

 

11. Använder vi oss av profilering och/eller av automatiserat beslutsfattande?

 

Vi automatiserar bearbetningen av dina uppgifter i vissa fall med syftet att utvärdera vissa personliga aspekter av dig (profilering). Vi använder profilering i följande fall (till exempel):

 • På grund av rättsliga krav och myndighetskrav är vi skyldiga att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och kriminella handlingar som sätter våra tillgångar i fara. Datautvärdering (inklusive vid betalningstransaktioner) utförs också. Dessa åtgärder har införts för att skydda även dig.
 • Vi använder utvärderingsverktyg för att ge dig riktad marknadsföring och råd om produkter. Dessa gör det möjligt att kommunicera (inklusive marknads- och opinionsforskning) på ett sätt som uppfyller dina behov.
 • Vi använder automatiserat beslutsfattande när vi bedömer din kreditvärdighet. Denna process beräknar sannolikheten för att en kund uppfyller sina betalningsförpliktelser i enlighet med avtalet. Denna beräkning kommer att omfatta uppgifter som intjäningsförmåga, utgifter, befintliga skulder, anställning, arbetsgivare, tjänstgöringstid, erfarenhet från tidigare affärsrelationer, återbetalning av tidigare lån enligt aktuellt avtal samt information från kreditbyråer. Beräkningen baseras på en ackrediterad matematisk statistisk procedur som har prövats och testats. Den beräknade värderingen hjälper oss att fatta beslut om produktförsäljning och omfattas av rutinmässiga riskhanteringsprocedurer.

 

Rätt att kontakta oss med klagomål

 

1. Rätt att göra invändningar

 

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas enligt artikel 6.1 e GDPR (behandling av allmänt intresse) eller artikel 6.1 f GDPR (behandling vid berättigade intressen), på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation. Detta gäller även i den mening som avses i artikel 4 (4) GDPR.

 

Om du gör invändningar kommer vi inte att behandla dina personuppgifter längre, såvida vi inte kan påvisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

2. Rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

 

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring. Detta inkluderar även profilering om detta har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

 

Om du invänder mot att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål och självklart inte heller kontakta dig med direktmarknadsföring.

 

En invändning kan ske i vilken form som helst men ska, om möjligt, skickas till följande adress:

 

GRENKELEASING AB

Att: Corinne Schmitz

Isafjordsgatan 31

164 40 Kista

E-postadress: cschmitzanti spam bot@grenkeanti spam bot.se