Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

FAQ: Du frågar, vi svarar

Här får du svar på vanliga frågor om leasing. Om du har fler frågor, svarar vi förstås gärna personligen på dem.

 

Leasing / allmänt

 
 

Vad är leasing med fullständig amortering?

Fullständig amortering innebär att alla kostnader för leasingobjektet (anskaffningskostnader, bikostnader och finansieringskostnader) amorteras till fullo av leasingtagaren genom betalning av månadsavgifterna till leasinggivaren.

Upp

 

Vad är leasing med delamortering?

Vid ett delamorteringsavtal täcks inte anskaffningskostnaderna för ett leasingobjekt till fullo av leasingtagarens betalningar under bashyrtiden. Vid bashyrtidens slut har leasinggivaren rätt att kräva att leasingtagaren köper objektet.

Upp

 

Vad är en utbytesoption?

I alla GRENKEs leasingavtal finns en så kallad utbytesoption. Den innebär att leasingobjekt kan bytas ut redan under avtalets löptid. På så sätt kan leasingtagaren alltid ha den senaste tekniken samtidigt som månadsavgiften är densamma, förutsatt att vissa minimikriterier för avtalsvärdet är uppfyllda.

Upp

 

Vad är BASEL II, och vad betyder det för leasingfinansieringen?

Basel II definierar de reviderade kapitalkraven för banker och kreditinstitut. Syftet är att stabilisera bankväsendet. Företagskrediter beviljas på basis av den sökandes riskprofil. Därvid har företagets kreditvärdering stor betydelse.

 

Detta är ännu ett skäl till att leasing som finansieringsform är optimal, särskilt för små och medelstora företag: leasing förbättrar balansläget – vilket också har en positiv inverkan på företagets kreditvärdering.

Upp

 

FAQ / återförsäljare / allmänt

 

Hur kan jag göra en leasingförfrågan för mina kunders räkning?

Snabbast gör du det via din online-partnerportal. Här kan du med bara några få klickningar räkna ut leasinganbud och vidarebefordra anbudsbegäran online. Här kommer du direkt till partnerportalen. Om du ännu inte har inloggningsuppgifter, kan du klicka på den här länken, eller så kan du få personlig information på plats av din kontaktperson.

Upp

 

Vad behöver jag för att skriva ut ett leasingavtal?

Du får leasingblanketten i PDF-format. För att du ska kunna läsa det behöver du Acrobat Reader från Adobe Systems Cooperation. Den hittar du på Adobes webbplats: hämta här. Denna programvara är gratis.

Upp

 

När får jag betalningen för den utrustning som finansieras via leasing?

GRENKE garanterar dig betalning av din faktura samma dag som vi har fått det fullständiga avtalsunderlaget. På det sättet blir leasing en pålitlig affärstransaktion för GRENKEs partner utan kvarstående fordringar.

 

Genom expressöverföring har du pengarna på ditt konto samma dag. I och med dina kunders leasing stärker du din egen likviditet.

Upp

 

FAQ / kunder / allmänt

 

Hur mycket måste jag lägga ut för att leasa hos GRENKE?

Hos GRENKE kan man leasa redan vid ett nettoinköpspris om 500 euro. Det betyder att även mindre investeringar kan finansieras med leasing.

Upp

 

Vilka objekt kan jag leasa hos GRENKE?

GRENKE agerar oberoende av tillverkare och banker. Därför är du inte bunden till några särskilda märken eller tillverkare när du väljer leasingobjekt. GRENKE är främst inriktad på objekt inom områdena kontorskommunikation och kontorsutrustning, medicinsk teknik, säkerhetssystem och maskiner. På begäran kan det under vissa förhållanden vara möjligt att leasa "ovanligare" leasingobjekt. Tala i så fall med GRENKEs kontaktperson där ditt företag finns. Leasing av bilar sker via vår franchising-partner, som är specialiserade på billeasing och administration av bilparker.

Upp

 

Hur gör jag en leasingförfrågan?

Du kan vända dig med din leasingförfrågan direkt till den återförsäljare som levererar din utrustning. Han skickar den vidare till GRENKE via en online-portal. Kontrollen av förfrågan sker inom kort, och du kan underteckna avtalet hos återförsäljaren. Sedan levererar han utrustningen.

 

Du kan också skicka förfrågan direkt till GRENKE. Då använder du bara vår blankett för förfrågan.

Upp

 

När börjar mitt leasingavtal gälla?

När du har fått leasingobjektet bekräftar du det genom att underteckna ett mottagningskvitto. Där finns också ett leveransgodkännande. Avtalet börjar gälla första dagen i det kvartal som följer närmast efter detta datum. För tiden mellan övertagandedatum och närmaste hela avtalsperiod betalar du en daglig avgift om 1/30 av leasingavgiften (initialavgift) . Den tiden ingår inte i själva avtalstiden.

Upp

 

När ska leasingavgifterna betalas?

Av kostnads- och effektivitetsskäl debiterar GRENKE leasingavgifterna fyra gånger om året (alltid den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). Det betyder att avgifterna betalas i förskott för varje kvartal.

 

Du kan dock när som helst övergå till månatliga betalningar. Men då bortfaller den besparing om 1,5 %, som är inräknad i kvartalsavgiften, beloppet ökar alltså i motsvarande grad.

Upp

 

Utgår några ytterligare avgifter utöver leasingavgifterna?

För varje leasingobjekt krävs en försäkring. Om du inte har någon egen försäkring, inkluderar GRENKE leasingobjektet i en förmånlig ramförsäkring. Försäkringspremien uttas då en gång om året och beror på objektets inköpspris.

Upp

 

När äger jag leasingobjektet?

Som leasingtagare betalar du inte för objektet självt utan en avgift för att använda det.

 

I princip kan leasing jämföras med hyra. Ta som exempel en hyreslägenhet. När du hyr en lägenhet, köper du inte själva lägenheten med hyran utan betalar bara för att använda den. Du blir alltså inte ägare till lägenheten genom att betala hyran. När du slutar betala hyran måste du flytta ut, alltså "lämna tillbaka" den. På samma sätt är det med leasing.

 

Av juridiska skäl måste avtalet stipulera att leasingobjektet ska lämnas tillbaka vid avtalstidens slut. Det är också förutsättningen för att avbetalningarna ska vara avdragsgilla. När du lämnar tillbaka objektet vid avtalstidens slut, kan du direkt byta till en utrustning med den senaste tekniken.

Upp

 

Kan jag avbryta leasingavtalet innan avtalstidens slut?

I avtalet kommer de båda parterna överens om att alla anskaffningskostnader, avgifter och räntor ska betalas fullt ut. Avtalet kan när som helst avbrytas i förtid, men även då måste de fulla kostnaderna täckas.

Upp

 

Kan jag få se och själv förvalta mina leasingavtal?

Varje leasingtagare kan gå in på GRENKEs kundportal och själv enkelt både granska och själv förvalta sina avtal online. Här kan du exempelvis även ladda ner dina digitala fakturor som uppfyller alla lagstadgade krav för skatteavdrag, t.ex. för återbetalning av moms.

 

Till kundportal

Upp

 

FAQ / kunder / Dispo-ramöverenskommelse

 

Från vilken nivå lönar det sig för ett företag att ingå en dispo-ramöverenskommelse?

Totalt bör man för de kommande tolv månaderna ha planerat IT-inköp till ett värde av minst 25 000 euro. Det kan låta mycket, men den summan kommer man snart upp i – framförallt eftersom man där kan räkna in redan gjorda eller planerade anskaffningar. Dessa totala investeringsvolymer bestämmer förmånsvillkoren för alla enskilda avtal inom ramen för dispo-överenskommelsen, även när det bara gäller ett litet inköp med ett värde om 500 euro. Dispo-ramen lönar sig alltså från och med det första anskaffandet. Och då handlar det inte bara om ekonomi. När man ingår ett enskilt leasingavtal inom ramöverenskommelsen så sker det på ett särdeles enkelt och snabbt sätt. Det enda som krävs är en kreditvärderig; själva avtalen är mycket enkla och du kan även utse personer utanför fullmakten som har rätt att teckna avtal.

 

Upp

 

Är företag som har dispo-ramöverenskommelse bundna till vissa leasingobjekt eller leverantörer?

Nej. GRENKE agerar oberoende av tillverkare och banker. För dispo-kunder står de mest skilda leasingområden öppna. Kontorskommunikation och kontorsutrustningar, medicinsk teknik och säkerhetssystem, maskiner. På begäran kan det under vissa förhållanden vara möjligt att leasa "ovanligare" leasingobjekt. Däremot är leasing av bilar inte möjlig inom ramöverenskommelsen. På det området anlitar vi en franchisepartner som är specialiserad på billeasing och administration av bilparker.

Upp

 

Hur påverkar dispo-ramerna utformningen av de enskilda avtalen?

Inte på något sätt. Frånsett förstås vad gäller förmånsvillkoren. Som kund bestämmer du för varje leasingobjekt både löptid och avtalstyp, alltså exempelvis om det ska vara delbetalnings- eller fullamorteringsavtal.

Upp

 

Vad händer när bashyrtiden är slut?

Beroende på vilken avtalstyp du har valt finns det olika möjligheter. Vid de vanligaste fullamorteringsavtalen gäller följande: Alternativ ett: utrustningen lämnas tillbaka (och ny kan införskaffas). Alternativ två: kunden får ett köperbjudande som innebär att objektet kan köpas för sitt restvärde. Alternativ tre: leasing på nytt. Företaget har alltså flera alternativ.

Upp

 

Medför ingåendet av en dispo-ramöverenskommelse några kostnader för företaget?

Nej. Ingen avgift tas ut för själva överenskommelsen. Det enda du behöver betala är leasingavgifterna för objekten i de enskilda avtalen.

Upp

 

Vad händer om ett företag inte kan utnyttja den överenskomna dispo-ramen fullt ut eller behöver skjuta upp investeringar?

Förändrade omständigheter ingår som en del av vardagen för de flesta företag. Tänk "branschkris". Om det finns vägande skäl att skjuta upp planerade investeringar eller rent av stryka dem, söker vi efter en lösning tillsammans med kunden. Till exempel kan uppskjutna investeringar genomföras vid uppföljning av ramöverenskommelsen; eller så kan den aktuella överenskommelsen förlängas. Om företaget endast kunnat utnyttja mindre än 50 % av den överenskomna volymen, räknar vi helt enkelt om de enskilda ingångna avtalen enligt gällande villkorslista.

Upp

 

Hur länge är dispo-ramöverenskommelsen giltig?

De totala leasingvolymerna står till dispo-kundens förfogande och på de fastställda villkoren under tolv månader, oavsett kalenderår. Under den tiden kan kunden ingå valfria enskilda avtal och alltid på den tidpunkt som är den lämpligaste för företaget.

Upp

 

Ändras villkoren för de enskilda avtalen när dispo-ramöverenskommelsen har gått ut?

Absolut inte. Leasingavgifterna förblir desamma under hela löptiden för de enskilda avtalen. Någon ändring i efterhand förekommer inte. Ramöverenskommelsen och dess tolv månaders giltighet påverkar bara själva ingåendet av leasingavtalen.

Upp